Przedszkole Publiczne Nr 15 funkcjonuje od 1 stycznia 1978 roku, położone jest na osiedlu Ogrody w pobliżu PSP nr 5, do której uczęszcza znaczna część absolwentów naszej placówki.

Budynek przedszkola jest przestronny (m.in. pięć sal zajęć, sala gimnastyczna), estetycznie i funkcjonalnie urządzony, wyposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomoce do ćwiczeń gimnastycznych, aparaturę nagłaśniającą. Przedszkole dysponuje ponadto: gabinetem metodycznym, biblioteką z księgozbiorami literatury dziecięcej i pedagogicznej, służącą nauczycielom, dzieciom i rodzicom. Odrębną część budynku stanowi blok żywieniowy. Przy budynku przedszkola jest ogród wyposażony w urządzenia terenowe, w którym dzieci mogą się bezpiecznie bawić.

Placówka liczy 6 oddziałów żywieniowych - grupujących dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie i realizuje zestaw programów, które uzyskały pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Naszym priorytetem jest ułatwienie dzieciom nowoprzyjętym do przedszkola startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju w aspekcie społecznym zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom najmłodszych, przedszkole organizuje dni otwarte, zajęcia adaptacyjne, imprezy środowiskowe, aby złagodzić stres związany z rozstaniem z rodzicami.

W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię poprzez różne formy artystycznego wyrazu: plastykę, muzykę i teatr. Kadra pedagogiczna systematycznie tworzy sytuacje, które umożliwiają dzieciom samorealizację potrzeb w zakresie twórczości artystycznej oraz pozwalają zaistnieć im w środowisku jako małym artystom.

Dzieci mają też możliwość udziału w zajęciach nadobowiązkowych opłacanych przez rodziców, takich jak: język angielski, kurs tańca, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia karate oraz zajęciach bezpłatnych prowadzonych przez specjalistów: ćwiczenia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i przez nauczycielki naszej placówki: kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko arteterapeutyczne, zespół wokalno - taneczny, zabawy logopedyczne, klub Miłośników Przyrody.

Najwięcej uwagi w naszej pracy poświęcamy dziecku - najważniejszemu i najbardziej wymagającemu odbiorcy naszych usług.

 • Zapewniamy mu wszechstronny, bezpieczny i harmonijny rozwój w ciepłej, spokojnej atmosferze.
 • Dzieci nie są ograniczone zakazami i nakazami, ale uczą się przestrzegać zasad wspólnych nam wszystkim.
 • Troszczymy się o ich harmonijny rozwój we wszystkich sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, duchowej i społecznej.
 • Każde dziecko traktujemy jako odrębną osobę, nie porównujemy jej z innymi.
 • Nasze dzieci uczymy wiary we własne siły i możliwości, zachęcamy do pokonywania trudności.
 • Okazujemy im szacunek i zaufanie, chwalimy nawet za drobne osiągnięcia.


Wszystkie te działania sprawiają, iż absolwent opuszczający progi naszego przedszkola jest:

 • gotowy do podjęcia nauki w szkole,
 • dojrzały emocjonalnie i społecznie,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • zna swoje możliwości,
 • umie godzić się z porażkami i spokojnie przyjmować niepowodzenia,
 • bez lęku podejmuje się nowych zadań,
 • umie dostrzegać w innych pozytywne cechy,
 • umie nazywać przeżywane przez siebie uczucia i okazywać je w sposób właściwy.


Niezwykle ważną rolę w tworzeniu pozytywnego wizerunku przedszkola odgrywa kadra pedagogiczna. Funkcjonowanie placówki w nowej rzeczywistości, w dobie reformy oświaty stawia przed nauczycielami coraz to nowe wyzwania. Sprostanie wymaganiom dzieci, rodziców jest możliwe jedynie dzięki ciągłemu doskonaleniu i podnoszeniu poziomu kompetencji.

Pełny sukces przedszkola w różnych sferach jego działalności nie jest możliwy bez szeroko zakrojonej współpracy z rodzicami, która przybiera różne formy:

 • bezpośredniego kontaktu z nauczycielem,
 • udziału w organizowanych spotkaniach oddziałowych i zajęciach otwartych, kultywowanych uroczystościach przedszkolnych,
 • zaangażowaniu w prace użyteczne na rzecz przedszkola,
 • pomocy w organizowaniu uroczystości, imprez o charakterze wewnętrznym oraz promowaniu placówki w środowisku lokalnym,
 • wspólnym organizowaniu wycieczek, pikników, festynów, zajęć w plenerze itp.,
 • zaangażowaniu w pozyskiwanie sponsorów,
 • wpływu na wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców,
 • pomocy w drobnych pracach remontowych,
 • urządzeniu pracowni komputerowej.

Przedszkole wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka, informuje o jego sukcesach i problemach, organizuje spotkania z psychologiem i innymi specjalistami w zależności od potrzeb.