Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie: 6:00 – 16:00. Placówka liczy 4 oddziały żywieniowe - grupujące dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

 • oddział I - dzieci 3-4 - letnie - "Wesołe Misie",
 • Oddział II - dzieci 4-5 - letnie - "Smerfy",
 • Oddział III - dzieci 4-5 - letnie - "Psotki i Śmieszki",
 • Oddział IV - dzieci 6 - letnie - "Biedroneczki".

 

Ramowy rozkład dnia:

6:00 ÷ 7:45 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne.
7:45 ÷ 8:15 Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.
8:15 ÷ 8:30 Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8:30 ÷ 9:00 Śniadanie.
9:00 ÷ 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową z 15 minutową przerwą przeznaczoną na zabawę ruchową.
10:15 ÷ 11:50 Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dzieci, zabawy organizowane na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:50 ÷ 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:15 ÷ 12:45 Obiad.
12:45 ÷ 14:00 Odpoczynek poobiedni. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
14:00 ÷ 14:30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:30 ÷ 15:00 Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.
15:00 ÷ 16:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań; zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.


Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); (60 minut),
 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); (60 minut),
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; (60 minut),
 4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). (120 minut).

Czas realizacji podstawy programowej we wszystkich oddziałach Publicznego Przedszkola Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Św. ustala się w godzinach 8:00-13:00.

 

Proporcje zagospodarowania czasu dziecka w przedszkolu
zgodnie z podstawą programową.

Podział z podstawy programowej Dzieci 3, 4 letnie Dzieci 5, 6 letnie
czas przeznaczony na zabawę /w tym czasie dzieci powinny bawić się swobodnie przy niewielkim udziale nauczycielki/ 75 minut 60 minut
czas przeznaczony jest na gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, na boisku itp. 75 minut 60 minut
zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 30 minut 60 minut
czas zagospodarowany dowolnie przez nauczyciela. W tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 120 minut 120 minut
Razem 300 minut
to jest 5 godzin
300 minut
to jest 5 godzin

 

Kadra pedagogiczna:

 • Edyta Kowalska - dyrektor przedszkola
 • Marzena Dąbrowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Joanna Guzik - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Beata Jaworska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Jolanta Goliat - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Katarzyna Chełminiak - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Krystyna Wesołowska - nauczyciel logopeda
 • Anna Gołda - nauczyciel języka angielskiego
 • Justyna Kwiatkowska - nauczyciel katecheta

 

Organ prowadzący:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski


Organ nadzorujący:
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

 

Statut Przedszkola Publicznego Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 01.09.2020 r. został wprowadzony nowy regulamin ZFŚS, wszyscy pracownicy pedagogiczni, niepedagogiczni oraz pracownicy emerytowani zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią. Załączniki do wypełnienia dostępne są również w wersji papierowej w kancelarii Publicznego Przedszkola nr 15)