Zestaw programów Wychowania Przedszkolnego Przedszkola Publicznego nr 15
na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Nazwa programu

1.

Program "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej" opracowanie Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska, MAC Edukacja.

2. Program wychowawczy "Wiem, czuję i rozumiem" opracowanie Beata Jaworska, Joanna Guzik, Dorota Wróbel.
3. Program Wychowania przedszkolnego "Trampolina", opracowanie Elżbieta Kordos, PWN.

4.

Program "J love Boo" opracowanie Ewa Wodzicka-Dondziłło, MAC Edukacja.

5.

Program "Kocham Dobrego Boga" opracowanie ks. Stanisław Łabendowicz, wydawnictwo Jedność.

 

Absolwent Przedszkola Publicznego nr 15 im. J. Porazińskiej na miarę swojego wieku jest:

1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza że:

 • przestrzega ustalonych zasad postępowania, podejmuje obowiązki wynikające z roli przedszkolaka i dziecka w rodzinie, umie dokonywać prostych wyborów i zdaje sobie sprawę z ich konsekwencji,
 • uczy się podejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie i swój udział w pracach grupy,
 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji innych, stara się rozumieć motywy ich zachowań,
 • dba o swój wygląd, higienę osobistą, wie jak unikać zagrożeń,
 • chętnie włącza się w życie grupy i przedszkola.


2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

 • przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie przedszkola i domu rodzinnego,
 • zaspakaja własną ciekawość poprzez zadawanie pytań dorosłym,
 • stara się planować swoje działania.


3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • zna normy zachowań obowiązujące w przedszkolu i w domu, a zwłaszcza znaczenie życzliwości, szczerości i prawdomówności,
 • rozumie, że nie należy realizować własnych potrzeb kosztem innych,
 • szanuje cudzą i swoją własność.


4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania się,
 • stara się okazywać szacunek dla symboli narodowych i religijnych, rozumie, że są one ważne,
 • okazuje szacunek innym ludziom, również odmiennym pod różnymi względami i stara się nie urazić ich swym zachowaniem.


5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 • umie rozpoznać własne niewłaściwe zachowanie i skorygować je,
 • dostrzega złe zachowanie innych i właściwie na nie reaguje,
 • dostrzega własne możliwości, swoje mocne i słabe strony.Cały Personel Przedszkola Publicznego nr 15 podejmuje starania, aby ułatwić dzieciom nowoprzyjętym do przedszkola rozpoczęcie pierwszego etapu edukacji poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Cele szczegółowe:

 • ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzicom,
 • skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola,
 • obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami,
 • budowanie pozytywnych relacji: dziecko-personel przedszkola, rodzic-personel przedszkola,
 • integracja ze środowiskiem przedszkola,
 • uświadamianie rodzicom potrzeb społecznych i emocjonalnych dzieci,
 • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością pozostawienia dziecka pod opieką personelu przedszkola.


Pracujemy nad tym, aby dziecko:

 • wiedziało, że pobyt w przedszkolu jest czasowy,
 • spokojnie rozstawało się z rodzicami w szatni,
 • aktywnie uczestniczyło w życiu grupy i przedszkola,
 • rzadko wspominało o rodzicach i o domu,
 • miało kolegów i przyjaciół w grupie rówieśniczej, z którymi podejmuje wspólne zabawy,
 • znało podstawowe zasady współżycia w grupie,
 • wiedziało, że nie wolno oddalać się od grupy,
 • wiedziało, że musi zachowywać się tak, by ono i rówieśnicy byli bezpieczni,
 • wiedziało, że może współdecydować o tym co będzie robić, w co się bawić,
 • wiedziało, że może zwracać się do wszystkich o pomoc,
 • wiedziało, że jest kimś ważnym w przedszkolu,
 • miało zaufanie do nauczycieli i pracowników placówki,
 • sygnalizowało swoje potrzeby,
 • postrzegało przedszkole jako środowisko mu przyjazne,
 • było otwarte w kontaktach z dorosłymi.Przedszkole dba również o rozwijanie zainteresowań artystycznych przedszkolaków.

Naszym celem jest:

 1. Wyrabianie potrzeby tworzenia i wypowiadania się poprzez różne formy artystycznego wyrazu, rozwijanie swojej kreatywności, zdolności, wyobrażeń, wymyślania i tworzenia czegoś nowego i oryginalnego, zachęcanie dzieci do fantazjowania i swobodnego operowania różnorodną formą artystyczną.
 2. Przygotowanie dzieci do odbioru, sztuki tworzenia własnych dzieł poprzez znajomość podstawowych problemów z zakresu: teatru, plastyki i muzyki.
 3. Umożliwienie dzieciom aktywnego poznawania świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami - aktywizowanie poznania wielozmysłowego.
 4. Uwrażliwianie dzieci na piękno i bogactwo we wszystkich aspektach życia, estetykę najbliższego otoczenia ("wyrabianie dobrego smaku artystycznego").
 5. Zapewnienie dzieciom możliwości indywidualnego odbioru doznań artystycznych.
 6. Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom samorealizację potrzeb w zakresie twórczości artystycznej oraz takich, które pozwolą zaistnieć dziecku w środowisku jako małemu artyście i umożliwiają mu podzielenie się własnymi przeżyciami z odbiorcami jego twórczości.


Aby osiągnąć zakładane cele organizujemy:

 • dla dzieci szczególnie uzdolnionych kółko plastyczne, kółko teatralne i zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • dla wszystkich dzieci prace z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych,
 • zabawy w teatr - inscenizowanie utworów literackich, zabawy dramowe, pantomimiczne, z wykorzystaniem kukiełek, pacynek i innych rekwizytów,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • dodatkowe zajęcia i zabawy plastyczne (w I lub III części dnia) 1 raz w tygodniu,
 • 5 razy w roku szkolnym zajęcia plastyczne inspirowane muzyką lub teatrem,
 • spotkania z artystami plastykami, muzykami, aktorami,
 • wycieczki do muzeów i galerii, teatru, kina, na koncerty,
 • konkursy plastyczne, muzyczne, teatralne na terenie przedszkola,
 • udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje,
 • wystawy prac plastycznych, organizowanie przedstawień teatralnych i muzycznych dzieci w przedszkolu i środowisku lokalnym,
 • bogato wyposażony kącik plastyczny, teatralny, muzyczny.


Dodatkowymi formami są:

 • spektakle teatralne,
 • koncerty muzyczne,
 • wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze,
 • udział w dekorowaniu sali zajęć i przygotowaniu scenografii i strojów do własnych przedstawień teatralnych, dobór muzyki do przedstawienia.


Nasze działania polegają również na:

 • przybliżaniu dzieciom klasyki polskiej literatury dziecięcej,
 • poznawaniu sposobu tworzenia przedstawienia teatralnego z utworu literackiego przez wcielanie się w różne postaci,
 • rozwijaniu pamięci i koncentracji uwagi,
 • pracy nad poprawną wymową i dykcją,
 • wyzwalaniu aktywności twórczej w zakresie różnych form scenicznych,
 • ukazywaniu możliwości stosowania różnych form wypowiedzi: dialog, śpiew, taniec, ruch, gra na instrumentach,
 • uczeniu współdziałania w harmonii przy współodpowiedzialności za całą grupę,
 • wyzwalaniu chęci pokonywania strachu i nieśmiałości na scenie,
 • wspieraniu działań przedszkola przez dom rodzinny,
 • umożliwieniu obejrzenia przygotowanych przedstawień szerokiej publiczności: przedszkolnej (również z innych placówek), przy różnych okazjach - rodzicom i najbliższej rodzinie, osobom z zewnątrz - przy okazji organizacji imprez, festynów na terenie osiedla i miasta, a tym samym promowanie przedszkola w środowisku.